“Aquest missatge i els seus annexes es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si vostè no és el destinatari assenyalat, l’informem que qualsevol divulgació, còpia, distribució o ús dels continguts està prohibida. Si vostè ha rebut aquest missatge per error, si us plau esborri el seu contingut i comuniqui-ho a l’adreça del remitent al més aviat possible”

“En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Correu Electrònic (LSSI-CE), MASER CARROCERIAS, S.L, garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus clients. Li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part d’una base de dades gestionada sota la responsabilitat de MASER CARROCERIAS, S.L amb l’única finalitat de prestar-li els serveis per vostè sol licitats, per la seva condició de client, proveïdor, o perquè ens hagi sol·licitat informació en algun moment.

És voluntat de MASER, evitar l’enviament deliberat de correu no sol·licitat, per la qual cosa podrà en tot moment, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal per correu ordinari  a: oscar@carroceriasmaser.com

 

 

«Este mensaje y sus anexos se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario señalado, le informamos que cualquier divulgación, copia, distribución o uso de los contenidos está prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor borre su contenido y comuníquelo a la dirección del remitente lo antes posible «

«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Correo Electrónico (LSSI-CE), MASER CARROCERIAS, SL, garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus clientes. Le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de una base de datos gestionada bajo la responsabilidad de MASER CARROCERIAS, SL con la única finalidad de prestarle los servicios por usted solicitados, por su condición de cliente, proveedor , o porque nos haya solicitado información en algún momento.

Es voluntad de MASER, evitar el envío deliberado de correo no solicitado, por lo que podrá en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal por correo ordinario a: oscar@carroceriasmaser.com

 

 

“This message and its attachments are addressed exclusively to its recipient and may contain inside or confidential information. If you are not the intended recipient, we inform you that any disclosure, copying, distribution or use of the contents is prohibited. If you have received this message in error, please delete its contents and report it to the sender’s address as soon as possible. «

“In compliance with the provisions of article 5 of Organic Law 15/1999, of 13 December, on the protection of personal data, and Law 34/2002, of 11 July, on Services of the Company of information and e-mail (LSSI-CE), MASER CARROCERIAS, SL, guarantees the confidentiality of the personal data of its customers. We inform you that your e-mail address is part of a database managed under the responsibility of MASER CARROCERIAS, SL for the sole purpose of providing the services requested by you, as a customer, supplier , or because you have requested information from us at any time.

It is the will of MASER to avoid the deliberate sending of unsolicited mail, so you may at any time, exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition of your personal data by mail ordinary to: oscar@carroceriasmaser.com