Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis presencials, en navegar o interaccionar per en la nostra pàgina web.  També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, i en compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Carrocerias Maser.

l’empresa MASER CARROCERIAS S.L,, amb domicili social a C/ Canigó 8 – 25141 Golmés, i amb telèfon 973 602 509.

La societat es denomina Carrocerias Maser, amb CIF B-25492679 mail oscar@carroceriasmaser.com

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en Carrocerias Maser i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça oscar@carroceriasmaser.com

Quines Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?

On line:

Apartat Dades Responsable Finalitat i legitimació Destinataris
Contacte Nom i cognoms, telèfon, mail i població Carrocerias Maser Gestionar la seva petició, legitimat amb el dret legítim. Carrocerias Maser

Si dins d’un servei concret es precisa el tractament de dades sensibles sempre serà sota el marc del compliment d’una llei o es requerirà el seu consentiment exprés.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Carrocerias Maser utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

  1. En compliment d’una relació contractual.
  2. Quan ens dona el seu consentiment.
  3. Per interès legítim de Carrocerias Maser en promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.
  4. Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: oscar@carroceriasmaser.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

Carrocerias Maser adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quan temps conservarem les seves dades?

Carrocerias Maser guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

En el cas de la borsa de treball, les seves dades es conservaran un any si el perfil s´adequa a les nostres necessitats, en cas contrari es destruiran.

A qui comunicarem les seves dades?

Carrocerias Maser només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s’indica i en els casos previstos per una llei.
No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Carrocerias Maser assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per Carrocerias Maser oscar@carroceriasmaser.com
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

  • – Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
  • Quan Carrocerias Maser no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça oscar@carroceriasmaser.com
Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.
L’exercici del drets és gratuït.